செந்தமிழ்.org

மீனை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மீனை மிக உண்டு நக்கி விக்கி நின்ற கொக்கதுபோல்
தேனைமிக உண்டு தெவிட்டி நிற்பது எக்காலம்?