செந்தமிழ்.org

மின்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மின் எழுந்து மின்ஒடுங்கி விண்ணில் உறைந்தாற்போல்
என்னுள் நின்றதுஎன்னுள்ளே யான் அறிவது எக்காலம்?