செந்தமிழ்.org

மலமும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மலமும் சலமும்அற்று மாயை அற்று மானம் அற்று
நலமும் குலமும் அற்று நான் இருப்பது எக்காலம்?