செந்தமிழ்.org

மன்னுயிரைக்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மன்னுயிரைக் கொன்று வதைத்து உண்டு உழலாமல்;
தன்னுயிர்போல் எண்ணித் தவம் முடிப்பது எக்காலம்?