செந்தமிழ்.org

மனதைஒரு

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மனதைஒரு வில்லாக்கி வான்பொறியை நாணாக்கி
என தறிவைஅம்பாக்கி எய்வது இனி எக்காலம்?