செந்தமிழ்.org

மத்தடுத்து

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மத்தடுத்து நின்ற மருள் ஆடு வார் போல
பித்தடுத்து நின் அருளைப் பெற்றிருப்பது எக்காலம்?