செந்தமிழ்.org

மண்வளைந்த

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
மண்வளைந்த நற்கீற்றில் வளைந்திருந்த வேதாவைக்
கண்வளர்த்துப் பார்த்துள்ளே கண்டிருப்பது எக்காலம்?