செந்தமிழ்.org

போக்கு

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
போக்கு வரவும் புறம்புள்ளும் ஆகிநின்றும்
தாக்கும் ஒரு பொருளைச் சந்திப்பது எக்காலம்?