செந்தமிழ்.org

பொல்லாத

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பொல்லாத காயம் அதைப் போட்டு விடுக்குமுன்னே
கல் ஆவின் பால்கறப்பக் கற்பது இனி எக்காலம்?