செந்தமிழ்.org

பொன்னும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பொன்னும் வெள்ளியும் பூண்ட பொற்பதத்தைஉள் அமைத்து
மின்னும் ஒளிவெளியே விட்டு அடைப்பது எக்காலம்?