செந்தமிழ்.org

பேரறிவிலே

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பேரறிவிலே மனதைப் பேராமலே இருத்தி
ஓரறிவில் என்னாளும் ஊன்றி நிற்பது எக்காலம்?