செந்தமிழ்.org

பேய்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பேய் போல்திரிந்து பிணம்போல் கிடந்து பெண்ணைத்
தாய்போல் நினைத்து தவம் முடிப்பது எக்காலம்?