செந்தமிழ்.org

பெண்ணினல்லார்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பெண்ணினல்லார் ஆசைப் பிரமையினை விட்டொழிந்து
கண்ணிரண்டும் மூடிக் கலந்திருப்பது எக்காலம்?