செந்தமிழ்.org

பூதம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பூதம் பொறிகரணம் போந்தவிந்து நாதமாய்ப்
பேதம் பலவிதமும் பிரித்தறிவது எக்காலம்?