செந்தமிழ்.org

புன்சனனம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
புன்சனனம் போற்று முன்னே புரிவட்டம் போகில் இனி
என் சனனம் ஈடேறும் என்றறிவது எக்காலம்?