செந்தமிழ்.org

பிறப்பும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பிறப்பும் இறப்பும்அற்றுப் பேச்சும்அற்று மூச்சும்அற்று
மறப்பும் நினைப்பும்அற்று மாண்டிருப்பது எக்காலம்?