செந்தமிழ்.org

பித்தாயம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பித்தாயம் கொண்டு பிரணவத்தை ஊடறுத்துச்
செந்தாரைப் போலே திரிவது இனி எக்காலம்?