செந்தமிழ்.org

பாவி

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பாவி என்ற பேர்படைத்துப் பாழ்நரகில் வீழாமல்;
ஆவி என்ற சூத்திரத்தை அறிவது இனி எக்காலம்?