செந்தமிழ்.org

பாசத்தை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பாசத்தை நீக்கி பசுவைப் பதியில்விட்டு
நேசத்தின் உள்ளே நினைந்திருப்பது எக்காலம்?