செந்தமிழ்.org

பல்லாயிரம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பல்லாயிரம் கோடிப் பகிரண்டம் உம்படைப்பே
அல்லாது வேறில்லை என்று அறிவது இனி எக்காலம்?