செந்தமிழ்.org

பற்றற்று

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பற்றற்று நீரில் படர்தா மரை இலைபோல்
சுற்றத்தை நீக்கிமனம் தூர நிற்பது எக்காலம்?