செந்தமிழ்.org

பன்றி

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பன்றி வடிவெடுத்துப் பார் இடந்து மால்காணாக்
குன்றில் விளக்கொளியைக் கூறுவதும் எக்காலம்?