செந்தமிழ்.org

பன்னிரண்டு

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பன்னிரண்டு கால்புரவி பாய்ந்து சில்லம் தட்டாமல்
பின் இரண்டு சங்கிலிக்குள் பிணிப்பது இனி எக்காலம்?