செந்தமிழ்.org

பட்டம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பட்டம் அற்றுக் காதற்றில் பறந்தாடும் சூத்திரம் போல்
வெட்டு வெளியாக விசும்பறிதல் எக்காலம்?