செந்தமிழ்.org

பஞ்சரித்துப்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
பஞ்சரித்துப் பேசும்பல்கலைக்கு எட்டாப் பொருளில்
சஞ்சரித்து வாழ்ந்து தவம் பெறுவது எக்காலம்?