செந்தமிழ்.org

நீரில்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நீரில் குமிழிபோல் நிலையற்ற வாழ்வை விட்டுநின்
பேரின்பக் கருணை வெள்ளம் பெருக்கெடுப்பது எக்காலம்?