செந்தமிழ்.org

நீடும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நீடும் புவனம் எல்லாம் நிறைந்துசிந் தூரம் அதாய்
ஆடும் திருக்கூத்தை அறிவது இனி எக்காலம்?