செந்தமிழ்.org

நீங்காச்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நீங்காச் சிவயோக நித்திரை கொண்டே இருந்து
தேங்காக் கருணை வெள்ளம் தேக்குவதும் எக்காலம்?