செந்தமிழ்.org

நின்றநிலை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நின்றநிலை பேராமல், நினைவில்ஒன்றும் சாராமல்
சென்றநிலை முத்தி என்று சேர்ந்தறிவது எக்காலம்?