செந்தமிழ்.org

நினைக்கும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நினைக்கும் நினைவுதோறும் நிறைந்த பரிபூரணத்தை
முனைக்குமேல் கண்டு கண்ணில் முத்துதிர்ப்பது எக்காலம்?