செந்தமிழ்.org

நிட்டைதனை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நிட்டைதனை விட்டு நினைவறிவு தப்பவிட்டு
வெட்ட வெளியில்விரவி நிற்பது எக்காலம்?