செந்தமிழ்.org

நாயிற்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நாயிற் கடைப்பிறப்பால் நான்பிறந்த துன்பம்அற
வேயில் கனல் ஒளிபோல் விளங்குவதும் எக்காலம்?