செந்தமிழ்.org

நான்நின்ற

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நான்நின்ற பாசம்அதில் நான்இருந்து மாளாமல்
நீநின்ற கோலம்அதில் நிரவிநிற்பது எக்காலம்?