செந்தமிழ்.org

நான்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நான் என்று அறிந்தவனை நான் அறியாக் காலம் எல்லாம்
தான் என்று நீ இருந்ததனை அறிவது எக்காலம்?