செந்தமிழ்.org

நானே

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நானே நான் என்றிருந்தேன் நடுவினின்ற கட்டழகி
நானே வெளிப்படுத்தித் தருவன் என்பதும் எக்காலம்?