செந்தமிழ்.org

நாட்டுக்கால்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நாட்டுக்கால் இரண்டும்விட்டு நடுவுக்கால் ஊடேபோய்
ஆட்டுக்கால் இரண்டினுள்ளே அமர்ந்திருப்பது எக்காலம்?