செந்தமிழ்.org

நயனத்திடை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
நயனத்திடை வெளிபோல் நண்ணும் பரவெளியில்
சயனித் திருந்து தலைப்படுவது எக்காலம்?