செந்தமிழ்.org

தோல்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தோல் ஏணி வைத்தேறித் தூரநடந் தெய்க்காமல்
நூல் ஏணி வைத்தேறி நோக்குவதும் எக்காலம்?