செந்தமிழ்.org

தேங்காக்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தேங்காக் கருணைவெள்ளம் தேக்கியிருந்து உண்பதற்கு
வாங்காமல் விட்டகுறை வந்தெடுப்பது எக்காலம்?