செந்தமிழ்.org

தெள்ளத்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தெள்ளத் தெளிய தெளிந்த சிவானந்ததேன்
பொழியப் பொழிய மனம் பூண்டிருப்பது எக்காலம்?