செந்தமிழ்.org

தூரோடு

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தூரோடு அசைந்து சுழன்று வரும் தத்துவத்தை
வேரோடு இசைந்து விளங்குவதும் எக்காலம்?