செந்தமிழ்.org

தான்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தான் அந்தம் இல்லாத தற்பரத்தின் ஊடுருவில்
ஆனந்தம் கண்டே அமர்ந்திருப்பது எக்காலம்?