செந்தமிழ்.org

தன்னையும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தன்னையும் தானே மறந்து தலைவாசல் தாழ்போட்டே
உன்னை நினைந்துள்ளே உறங்குவதும் எக்காலம்?