செந்தமிழ்.org

தன்னை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தன்னை மறந்து தலத்து நிலை மறந்து
கன்மம் மறந்து கதி பெறுவது எக்காலம்?