செந்தமிழ்.org

தன்கணவன்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தன்கணவன் தன் சுகத்தில் தன்மனம்வே றானது போல்
என் கருத்தில் உன் பதத்தை ஏற்றுவதும் எக்காலம்?