செந்தமிழ்.org

தன்உயிரைக்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தன்உயிரைக் கொண்டு தான் திரிந்த வாறதுபோல்
உன்உயிரைக் கொண்டு இங்கு ஒடுங்குவதும் எக்காலம்?