செந்தமிழ்.org

தக்கும்வகைக்கு

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தக்கும்வகைக்கு ஓர்பொருளும் சாராம லேநினைவில்
பக்குவம்வந்துன் அருளைப் பார்த்திருப்பது எக்காலம்?