செந்தமிழ்.org

தக்கும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
தக்கும் வகைக்கோர் பொருளும் சாராமலே நினைவில்
பக்குவமாய் நின் அருளைப் பார்த்திருப்பது எக்காலம்?