செந்தமிழ்.org

சோற்றுத்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
சோற்றுத் துருத்திதனைச் சுமந்து அலைந்து வாடாமல்
ஊத்தைச் சடம்போட்டு உனை அடைவது எக்காலம்?