செந்தமிழ்.org

சேயாய்ச்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
சேயாய்ச் சமைந்து, செவிடு ஊமை போல் திரிந்து
பேய்போல் இருந்து உன் பிரமை கொள்வது எக்காலம்?